Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Nowy Sącz

Kategoria: Oferty pracy w Urzędzie

Urząd Miasta Nowego Sącza
Rynek 1
33-300 Nowy Sącz

o g ł a s z a
nabór na stanowisko urzędnicze ds. nadzoru inwestorskiego (branża sanitarna)
w Wydziale Inwestycji w Urzędzie Miasta Nowego Sącza

I. Oferty na ww. stanowisko mogą składać osoby, które:

 1. Posiadają obywatelstwo polskie.
 2. Mają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych.
 3. Nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Cieszą się nieposzlakowaną opinią.
 5. Posiadają wykształcenie co najmniej średnie techniczne umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku.
 6. Posiadają co najmniej 3-letni staż pracy.
 7. Posiadają uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń.
 8. Posiadają stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym.

II. Wymagania niezbędne:

 • Znajomość prawa budowlanego i przepisów wykonawczych.
 • Ogólna znajomość funkcjonowania samorządu gminy.
 • Umiejętność posługiwania się kosztorysami.
 • Rzetelność, terminowość, odpowiedzialność w zakresie wykonywania obowiązków.
 • Dyspozycyjność.
 • Umiejętność planowania i organizacji pracy.

III. Wymagania dodatkowe:

 • Doświadczenie zawodowe na stanowisku związane z wykonywaniem zadań objętym naborem.

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku

 1. Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru na zadaniach własnych Urzędu Miasta Nowego Sącza w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów określonych głównie przez ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.1202 z późn. zm.), w tym między innymi:
  - Przeprowadzenie czynności związanych z przekazaniem placu budowy wykonawcy,
  - Bieżąca kontrola zgodności realizacji inwestycji z zawartymi umowami, w szczególności
  w zakresie:
  1. terminów wykonania – dla całości zadania,
  2. zastosowanych materiałów, ich ilości, zgodności co do jakości z wymogami określonymi w art. 10 ustawy Prawo Budowlane , dokumentacji projektowej, specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 266), zgodności wykonywanych robót z warunkami pozwolenia na budowę, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, normami i przepisami BHP , egzekwowania od wykonawcy inwestycji szybkiego i terminowego usuwania potwierdzonych wad, sporządzania protokołów usunięcia wad – w zakresie jak w pkt 1.
 • Prowadzenie pod względem technicznym wszelkich spraw związanych z ewentualnymi sporami z Wykonawcą (wykonanie ewentualnych ekspertyz, ustalenie przyczyn i skutków ewentualnych sporów, reprezentowanie Zamawiającego w sporach) .
 • Uczestnictwo w naradach technicznych, problemowych i innych organizowanych przez wszystkie strony procesu inwestycyjnego.
 • Wnioskowanie o wykonanie dodatkowych robót budowlanych (w zakresie bezpośrednio związanym z realizacją zadań).
 • Skuteczne rozwiązywanie sporów i problemów powstałych w trakcie realizacji inwestycji. Kontrola i opiniowanie dokumentów roszczeniowych Wykonawcy. Wstrzymanie budowy
  w razie stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji budowy do czasu usunięcia nieprawidłowości .
 • Wizytowanie budowy, sprawdzanie obmiarów, nadzorowanie i odbiór robót, wydawanie protokołów z narad.
 • Zgłaszanie projektantowi, pełniącemu nadzór autorski zastrzeżeń wykonawcy inwestycji lub Zamawiającego do projektu budowlanego i dokonywanie w nim stosownych uzgodnień lub wyjaśnień
 • Przyjmowanie faktur i dokumentów rozliczeniowych od wykonawcy inwestycji oraz innych kontrahentów, bieżąca kontrola i zatwierdzanie faktur i innych dokumentów rozliczeniowych pod względem merytorycznym i rachunkowym,
 • Dokonywanie czynności związanych ze sporządzeniem protokołu na okoliczność przeglądu po upływie okresu rękojmi i gwarancji na zadanie
 • Wykonywanie czynności odnoszących się do realizacji uprawnień zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne nawet po upływie terminu umowy.
 • Przygotowanie całokształtu spraw do odbioru inwestycji przez Miasto Nowy Sącz,
  w szczególności dokonanie odbioru końcowego inwestycji lub odbioru poszczególnych części (etapów) inwestycji. Potwierdzenie gotowości odbiorowej przez wykonawcę robót, przejęcie dokumentacji odbiorowej oraz dokumentacji powykonawczej
 1. Wsparcie w sprawach administracyjnych związanych z kontraktem budowlanym,
 2. Inspekcja naprawy wad przez Wykonawcę robót,
 3. Wystawienie certyfikatów wykonania i weryfikacji końcowych oświadczeń Wykonawcy robót,
 4. Uczestnictwo w rozwiązywaniu sporów zgodnie z warunkami inwestycji,
 5. Rekomendowanie zwrotu gwarancji i zatrzymania kwot,
 6. Uczestnictwo w przeglądach międzygwarancyjnych i nadzorowanie stwierdzonych protokolarnie wad i usterek,
 7. Wykonywanie czynności odnoszących się do realizacji uprawnień Miasta Nowego Sącz z tytułu rękojmi za wady fizyczne inwestycji nawet po upływie terminu umowy,
 8. Przygotowanie i dokonanie odbioru obiektów po okresie rękojmi, ustalonym w umowie
  z Wykonawcą robót,
 9. Przygotowanie i dokonanie ostatecznego odbioru obiektów po okresie gwarancji ustalonego
  w umowie z wykonawcą kontraktu.
 10. Wykonywanie innych zadań zlecanych przez przełożonych.

V. Warunki pracy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę zawartą na czas określony, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.
 • Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy tj. 40 godzin tygodniowo.

VI. Wymagane dokumenty:

 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz o wykorzystaniu wizerunku do celów rekrutacji o treści zgodnej z wzorem oświadczenia umieszczonego w www.bip.nowysacz.pl w zakładce „Urząd Miasta/Praca w Urzędzie Miasta”/Informacje dla kandydatów,
 • List motywacyjny oraz szczegółowy życiorys zawodowy (CV),
 • Kopia dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 • Kopia dokumentu potwierdzającego posiadane uprawnienia
 • Kopia dokumentów potwierdzających 3 letni staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia
  o zatrudnieniu),
 • Oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną dotyczące spełniania wymagań wskazanych w punktach I.2 i I.3 ogłoszenia, o treści zgodnej z wzorem oświadczenia umieszczonego w www.bip.nowysacz.pl w zakładce „Praca w Urzędzie Miasta”/Informacje dla kandydatów, a w przypadku wybranej osoby zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego,

Uwaga! Wszystkie oświadczenia oraz inne dokumenty wytworzone przez kandydata muszą być własnoręcznie podpisane.

VII. Termin składania dokumentów

Oferty należy składać w Urzędzie Miasta Nowego Sącza, pok. Nr 9 ( dziennik podawczy ) lub przesłać drogą pocztową do Urzędu Miasta Nowego Sącza Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz w terminie do dnia 25 marca 2019 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

Oferty, które nie będą spełniały wymagań formalnych oraz, które wpłyną do Urzędu po dniu
25 marca 2019 r nie będą rozpatrywane.

 

 

Informujemy, iż administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Prezydent Miasta Nowego Sącza z siedzibą w Nowym Sączu, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz, adres do korespondencji Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz. Dane będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, w tym udostępniane w zakresie imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania w Biuletynie Informacji Publicznej Nowego Sącza w celu ogłoszenia informacji o wynikach procedury rekrutacji zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Obowiązek podania danych wynika z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz innych przepisów szczególnych. Natomiast jeśli osoba ubiegająca się o zatrudnienie podaje dobrowolnie więcej informacji, niż wynika to z ww. przepisów prawa, wówczas podstawą prawną do ich przetwarzania jest zgoda tej osoby. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.

 

 

Autor: z. up. Prezydenta Miasta Artur Bochenek - Zastępca Prezydenta Dodano: 2019-03-13 10:24:15


Dodaj komentarz
Komentarze nie odnoszące się bezpośrednio do treści artykułu, obraźliwe, nieprawdziwe oraz niezgodne z prawem, reklamowe publikowane bez zgody wydawcy mogą zostać usunięte przez administrację. Komentarz osoby niezalogowanej, który zawiera link/i jest zatwierdzany ręcznie przez administrację.