Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Nowy Sącz

WAU.RU.6733.28.2019.ZZ

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn.zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 z późn.zm.) Wydział Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Nowego Sącza

zawiadamia, że:

Na  wniosek Tauron Dystrybucja S.A. z siedzibą ul. Podgórska 25a, 31-035 Kraków, działających przez pełnomocnika Pana Aleksandra Łaszkiewicza, z dnia 9 czerwca 2019 roku, dostarczony dnia 28 czerwca 2019 roku, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Rozbudowa rozdzielni 110 kV stacji elektroenergetycznej 110/30/15 kV Biegonice, polegająca na rozbiórce oraz przebudowie wybranych istniejących obiektów oraz budowie nowych obiektów infrastruktury technicznej na działkach nr: 18/115, 19/2, 20/1, 20/2, 20/3, 25/1, 26, 73, 111, 114/1, 114/2, 114/3 oraz 114/4 w obrębie 111 w Nowym Sączu przy ulicy Węgierskiej”.

Zainteresowanym stronom służy prawo zapoznania się z aktami sprawy oraz zgłaszania wniosków i zastrzeżeń w siedzibie Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Nowego Sącza,  Rynek 5 (wejście bramą przez Rynek 6), pokój nr 102  (I piętro) w godzinach od 7:30 do 15:30 codziennie z wyjątkiem środy, soboty i dni ustawowo wolnych od pracy.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. – w przypadku zawiadomienia przez obwieszczenie – doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie podlega publikacji:

  • na tablicy ogłoszeń Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Nowego  Sącza, Rynek 5, 33-300 Nowy Sącz
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz
  • na stronie internetowej Urzędu Miasta Nowego Sącza

Autor: Zdzisław Zguda
Dodano: 2019-07-09 14:35:03