Audyt finansowy jest to badanie sprawozdania finansowego danej firmy. Na czele audytu finansowego stoi biegły rewident. Audyt finansowy, inaczej też rewizja finansowa odgrywa ważną rolę w kontroli wszystkich przedsiębiorstw oraz instytucji. Do zadań audytorów finansowych należy przeprowadzenie badań. Mają one na celu wykrycie błędów oraz przedstawienie wstępnych wyników zarządcom firmy. Wiele osób kojarzy, że biegły rewident przeprowadza kontrole, w celu wykrycia nieprawidłowości, a tym samym pociągnięcie do odpowiedzialności karnej. Teza ta jest fałszywa, ponieważ audytorzy finansowi przeprowadzają jedynie kontrole, w celu zweryfikowania prawidłowości informacji, które zawarte są w sprawozdaniach finansowych. Biegły rewident po przeprowadzonych badaniach, osobiście sporządza opinie i raporty potwierdzające, czy dane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w sposób prawidłowy i rzetelny. Należy pamiętać, że sprawozdanie finansowe musi jasno przedstawiać sytuację majątkowo – finansową danego podmiotu. Audyt finansowy odnosi się głównie do: audytu pozycji bilansowych, rachunku zysków i wszystkich strat danej firmy oraz audytu dysponujących środków pieniężnych.

Na czym polega audyt finansowy?

Przeprowadzenie sprawozdań finansowych

Cele audytu finansowego są jasne. Badania sprawozdania finansowego, mają na celu przygotowanie przez biegłego rewidenta opinii i raportu, na temat prawidłowości, rzetelności oraz jakości przedstawianych przez dany podmiot sytuacji majątkowych i finansowych. Jednym z głównych celów audytu finansowego jest ocena prawidłowości sporządzanych sprawozdań finansowych. Badanie dotyczące rocznego sprawozdania finansowego odnosi się, zarówno do części składowych sprawozdania, sprawozdania z działalności oraz księgowości.

Następnym celem badania sprawozdawczości jest potwierdzenie, czy zostały przestrzegane przepisy prawne zgodne z polityką rachunkowości. W opinii wydawanej przez biegłego rewidenta muszą znaleźć się następujące dane dotyczące wszelkich danych badanego podmiotu gospodarczego, wskazań badanych sprawozdań finansowych oraz podstawy prawnej dokonanego badania. Najważniejszym punktem ujętym w opinii jest wniosek audytora finansowego o prawidłowości, rzetelności oraz wiarygodności przeprowadzonych badań, a także przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej badanego podmiotu.

Etapy przeprowadzanych audytów finansowych

Audyt finansowy posiada duże doświadczenie we współpracy z publicznymi, jak i kapitałowymi spółkami. Nabyte doświadczenia wykorzystywane są w świadczeniu usług, dotyczących rekomendacji wzrostu efektywności procesów związanych z tworzeniem raportów finansowych. Najważniejszym krokiem we współpracy z danym klientem jest, zapoznanie się z jego potrzebami. Następnie bardzo ważnym, kluczowym działaniem jest, zrozumienie i ocena ryzyka działań przeprowadzenia audytu finansowego. Kolejnym punktem zaczepienia jest przeprowadzenie sprawnej kontroli wewnętrznej oraz rozpoczęcie analizowania wszystkich procesów zachodzących w badanym podmiocie. Końcowymi etapami pracy audytu finansowego jest sporządzenie solidnego planu, przeprowadzenie testów oraz przygotowanie prawidłowych i formalnych dokumentów nawiązujących do przeprowadzanych badań. Następnym krokiem jest sporządzenie oceny i raportów całego przeprowadzenia badania oraz współpraca z klientem, w celu przedstawienia wszystkich zebranych wniosków.