Do 31 października 2019 r. producenci rolni, w których gospodarstwach w tym roku doszło do szkód w uprawach, spowodowanych suszą, huraganem, gradem, deszczem nawalnym, przymrozkami wiosennymi lub powodzią, mogą składać wnioski o udzielenie pomocy w formie dotacji.

Dotacja wynosi 1000 zł na 1 hektar powierzchni, w przypadku zniszczenia co najmniej 70 procent uprawy, w tym wieloletnich użytków zielonych. Stawka na poziomie 500 zł na 1 hektar przysługuje w przypadku, gdy szkody objęły co najmniej 30 procent i mniej niż 70 procent danej uprawy, a także przypadków obejmujących co najmniej 70 procent wieloletnich użytków zielonych. Na 250 zł na hektar powierzchni mogą liczyć rolnicy, u których wspomniane pogodowe anomalie na wieloletnich użytkach zielonych objęły co najmniej 30 procent i mniej niż 70 procent powierzchni.

Co istotne, stawki te nie dotyczą wieloletnich użytków zielonych, na których obsada bydła, owiec, kóz lub koni wynosi poniżej 0,3 sztuki na hektar.

Wnioski o udzielenie pomocy należy złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego. Do wniosku należy dołączyć m.in. kopię protokołu oszacowania szkód. Formularze wniosku dostępne na stronie ARiMR (www.arimr.gov.pl).

Dodajmy, że kwota pomocy będzie podlegała pomniejszeniu o 50 procent dla producentów rolnych nieposiadających w dniu wystąpienia szkód ubezpieczenia co najmniej połowy powierzchni upraw, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych.

(szel)