Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Nowy Sącz

Miasto Nowy Sącz realizuje projekt pn. „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Miasta Nowego Sącza” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.5 „Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym”.

Głównym celem projektu jest wyrównanie szans w dostępie i utrzymaniu zatrudnienia po przerwie związanej z opieką nad dziećmi do lat 3, wśród uczestniczących w projekcie:

- osób bezrobotnych lub biernych zawodowo pozostających poza rynkiem pracy ze względu na pełnienie funkcji opiekuńczych nad dziećmi do lat 3,

- osób pracujących sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3,

- osób zamieszkujących, pracujących lub uczących się na terenie Miasta Nowego Sącza,

poprzez utworzenie i funkcjonowanie 63 miejsc opieki żłobkowej.

 

W okresie od 4 listopada do 13 grudnia 2019 r. prowadzony był nabór uczestników.

 

Wyniki rekrutacji:

Wyniki rekrutacji Wyniki rekrutacji

 

Autor: Biuro Prasowe UM
Dodano: 2020-01-10 09:05:04