Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Nowy Sącz

Zarządzenie Nr 18/2020 Starosty Nowosądeckiego z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 12/2020 Starosty Nowosądeckiego z dnia 15 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu.

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 878), art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511 z późn. zm.), § 13 ust. 3 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu przyjętego uchwałą Rady Powiatu Nowosądeckiego Nr 27/IV/2003 z dnia 30 stycznia 2003 r., zarządzam co następuje:

 • §1

W § 1 Zarządzeniu Nr 12/2020 Starosty Nowosądeckiego z dnia 15 marca 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

 1. 4 otrzymuje brzmienie:

„Od dnia 25 maja 2020 r. wszystkie wyznaczone terminy w postępowaniach administracyjnych, które zostały zawieszone od dnia 16 marca biegną dalej, a te które zostały wyznaczone po 16 marca rozpoczynają bieg”.

 1. 5 otrzymuje brzmienie:
 • „5. Od dnia 25 maja 2020 r. zadania wymienione w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia załatwiane są w trybie obsługi bezpośredniej po wcześniejszym umówieniu wizyty w Starostwie. Ogólna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w siedzibie Starostwa nie może być większa, niż ustalony limit. Limit liczby interesantów ustala się odrębnie dla każdej siedziby, biorą pod uwagę specyfikę wykonywanych zadań zlokalizowanych tam komórek organizacyjnych, powierzchnię ciągów komunikacyjnych i biur, a także wytyczne służb sanitarnych i przepisy prawa. Przyjmuje się następujące limity liczby interesantów obsługiwanych w tym samym czasie dla:
 1. budynku przy ul. Jagiellońskiej 33 – 10 interesantów,
 2. budynku przy ul. Kościuszki 3 – 1 interesant,
 3. budynku przy ul. Strzeleckiej 1 – 4 interesantów.

Bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się według następujących zasad:

 • ruchem kieruje wyznaczona osoba, wpuszcza kolejno interesantów do poszczególnych stanowisk pracy,
 • każda osoba, która wchodzi do siedziby Starostwa zobowiązana jest do stosowania środków ochrony osobistej, określonych w przepisach prawa oraz dezynfekcji rąk.
 • Interesanci, którzy nie zechcą załatwić spraw poprzez umówienie wizyty, w dalszym ciągu mogą złożyć dokumenty drogą wymienioną w ust. 2 lub bezpośrednio w Starostwie do wyłożonych urn na dokumenty przez Dziennik Podawczy Starostwa”.
 1. 7 i 8 wykreśla się.
 2. 9 otrzymuje numerację „7”.
 3. 10 otrzymuje numerację „8”, ponadto dodaje się słowa na końcu zdania: „oraz za pośrednictwem strony internetowej https://np.ms.gov.pl/małopolskie/nowosądecki Ministra Sprawiedliwości”.
 • §2

Pozostałe postanowienia nie ulegają zmianie.

 • §3

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu Nowosądeckiego.

 • §4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 18/2020

Starosty Nowosądeckiego

z dnia 22 maja 2020 r.

Do zadań, o których mowa w § 1 ust. 5, zalicza się sprawy z zakresu:

1) wydawania praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów komunikacyjnych;

2) administracji architektoniczno-budowlanej:

3) ochrony środowiska, w zakresie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów wydawanej na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55 i 471).

4) geodezji i kartografii dot.:

 • wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków,
 • udostępniania dokumentacji z zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 • postępowania administracyjnego z zakresu geodezji,
 • udostępniania rzeczoznawcom majątkowym wglądu do aktów notarialnych,
 • odbioru zgłoszeń prac geodezyjnych, uwierzytelnionych materiałów powstałych w wyniku prac geodezyjnych.

5) w zakresie gospodarki nieruchomościami.

Dla zadań wymienionych powyżej uruchamia się także obsługę kasową w zakresie pobierania opłat od czynności administracyjnych.