Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Nowy Sącz

 KR.ZUZ.3.4210.225.2020.JD

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając zgodnie z art. 61 § 1, 3, 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256, z późn.zm.) oraz art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310, z późn. zm.), 
zawiadamiam, że na wniosek z dnia 20.03.2020 r., Spółki OPOLTRANS Sp. z o.o.,  ul. Norweska 13, 45-920 Opole, działającego przez pełnomocnika Pana A[ANONIMIZACJA], uzupełniony przy piśmie z dnia 29.04.2020 r. (data wpływu: 04.05.2020 r.), zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego  na:
 1. przebudowę sieci drenarskiej na działce nr 66/16 oraz 66/18 w m. Nowy Sącz, obejmującej:
  •  likwidację fragmentów 12 sączków oraz wymiana i reprofilacja 2 sączków: S6 i S7, 
  • - wykonanie zbieracza – sączka drenarskiego oraz 5 sączków łączących zbieracz główny z  sączkami istniejącymi,
 2. wykonanie wylotu wód drenarskich  do potoku „Bez Nazwy”  w km 0+283, na działce 66/5, w m. Nowy Sącz,
 3. wykonanie wylotu wód opadowych lub roztopowych do potoku „Bez Nazwy”  w km 0+257, na działce 66/5, w m. Nowy Sącz,
 4. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych oraz dachu projektowanego budynku, do potoku „Bez Nazwy” w km 0+257,
w ramach przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynku handlowo - magazynowego wraz z wewnętrznymi instalacjami: wod-kan, c.o., gazową, hydrantową, elektryczną, wentylację mechaniczną wraz z zewnętrznymi instalacjami: wodociągową, kan. sanitarnej, kan. deszczowej ze zbiornikiem na wody opadowe, gazową, zasilania energetycznego (WLZ), zbiornik na wodę do celów p.poż., mur oporowy oraz plac utwardzony z miejscami parkingowymi”.
Ze złożonymi przy wniosku dokumentami strony postępowania mogą zapoznać się w Zarządzie Zlewni w Nowym Sączu, ul. Naściszowska 31, 33-300 Nowy Sącz w godz. 8:30 – 14:30 lub poprzez udostępnienie akt sprawy lub poszczególnych dokumentów z tych akt sprawy  za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres wskazany w rejestrze danych kontaktowych lub inny adres elektroniczny wskazany przez stronę, a ewentualne wnioski i uwagi w przedmiotowej sprawie można składać w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.
Ponadto informuję, że po upływie ww. terminu, w przypadku braku zgłoszenia przez strony uwag i ewentualnych uzupełnień do akt sprawy, przedmiotowe postępowanie administracyjne zostanie zakończone decyzją, wydaną na podstawie złożonego wniosku i materiałów zgromadzonych przez organ.
Sprawę prowadzi: Justyna Durałek, tel.18 441 3789, wew. 31 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Otrzymują:
 1. Pan A[ANONIMIZACJA] pełnomocnik: OPOLTRANS Sp. z o.o. ul. Norweska 13, 45-920 Opole
 2. PGW WP RZGW Kraków ul. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków
 3. Polski Związek Wędkarski, Zarząd Okręgu w Nowym Sączu 33 - 300 Nowy Sącz, ul. Inwalidów Wojennych 14
 4. Miasto Nowy Sącz ul. Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz
 5. Tablica ogłoszeń Zarządu Zlewni Nowy Sącz/Urząd Miasta Nowego Sącza/BIP
 6. ZUZ a/a
 7.  

Autor: Justyna Durałek Specjalista Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Nowym Sączu
Dodano: 2020-05-29 15:50:23