Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Nowy Sącz

WAU.RU.6733.29.2020.KG

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 293) Wydział Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Nowego Sącza,

zawiadamia, że:

Na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Gazowa 16, 31-060 Kraków , działającej przez pełnomocnika Pana Marcina Kitę, z dnia 19 czerwca 2020 roku, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej ś/ć wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych jednorodzinnych do budynku usługowego na działkach nr: 941/7, 941/3, 941/4, 941/5, 940, 935/8, 935/9, 935/15, 935/14, 938, 1057, 1056, 1055, 935/12 w obrębie 113 w Nowym Sączu przy ulicy Gospodarskiej”.

Zainteresowanym stronom służy prawo zapoznania się z aktami sprawy oraz zgłaszania wniosków i zastrzeżeń w siedzibie Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Nowego Sącza, ul. Zielona 55, 33-300 Nowy Sącz (pokój nr 208, II piętro), w godzinach od 7:30 do 15:30 we wtorki, czwartki i piątki oraz w poniedziałki w godzinach od 9:00 do 17:00 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. – w przypadku zawiadomienia przez obwieszczenie – doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie podlega publikacji:

  • na tablicy ogłoszeń Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Nowego Sącza, ul. Zielona 55, 33-300 Nowy Sącz,
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz,
  • na stronie internetowej Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Autor: Konrad Golonka
Dodano: 2020-06-27 09:34:17