Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Nowy Sącz

WAU.RU.6733.46.2020.KT

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 293) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) Wydział Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Nowego Sącza,

zawiadamia, że:

Na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Gazowa 16, 31-060 Kraków, działającej przez pełnomocnika Pana Grzegorza Pabjana, adres korespondencyjny Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Wolimex. ul. Tarnowska 33, 34-600 Limanowa, z dnia 11 sierpnia 2020 roku, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa odcinka sieci gazowej na działkach nr: 9/1 w obrębie 55 w Nowym Sączu przy ulicy Falkowskiej”.

W związku z powyższym strony mogą złożyć odpowiedź na pismo wszczynające postępowanie, a na każdym stadium postępowania zapoznać się z materiałem dowodowym, jak również wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w tym złożyć wyjaśnienia na piśmie w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Nowego Sącza, Zielona  55, (pokój 211) 33-300 Nowy Sącz, od wtorku do piątku z wyjątkiem środy, soboty i dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach od 7:30  do 15:30, a w poniedziałki w godzinach od 9:00 do 17:00.

Z aktami sprawy można zapoznać się z wykorzystaniem możliwości elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP, telefonicznie, pocztą elektroniczną e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz za pośrednictwem operatora pocztowego.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. – w przypadku zawiadomienia przez obwieszczenie – doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie podlega publikacji:

  • na tablicy ogłoszeń Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 5, 33-300 Nowy Sącz,
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz,
  • na stronie internetowej Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Autor: Kinga Tarnawska
Dodano: 2020-08-12 14:46:22