Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Nowy Sącz

WAU.RU.6733.56.2020.ZZ

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn.zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z  2020 poz. 293) Wydział Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Nowego Sącza

zawiadamia, że:

Na wniosek Pana Karola Jędrzejka, prowadzącego działalność gospodarczą pn.: L-INVEST Karol Jędrzejek, 34-602 Laskowa 570 z dnia 17 sierpnia 2020 roku, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa odcinka sieci gazowej ś/ć na działkach nr: 29/2, 23/5, 21/5, 21/7, 18/7, 16/9, 16/7, 14/6, 14/5 w obrębie 6  wraz z przyłączem do punktu redukcyjno - pomiarowego dla  budynku usługowego na działce nr 14/5 w obr. 6 w Nowym Sączu przy ulicy Witosa” .

Zainteresowanym stronom służy prawo zapoznania się z aktami sprawy oraz zgłaszania wniosków i zastrzeżeń w siedzibie Wydziału Architektury, i Urbanistyki Urzędu Miasta Nowego Sącza, ul. Zielona 55, 33-300 Nowy Sącz (II piętro, pokój nr 211), od wtorku do piątku z wyjątkiem środy, soboty i dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach od 7:30 do 15:30, a w poniedziałki w godzinach od 9:00 do 17:00.

Obwieszczenie podlega publikacji:

  • na tablicy ogłoszeń Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Nowego  Sącza, Zielona 55, 33-300 Nowy Sącz
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz
  • na stronie internetowej Urzędu Miasta Nowego Sącza

Autor: Zdzisław Zguda
Dodano: 2020-08-27 14:21:24