Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Nowy Sącz

 XXXVII Sesja Rady Miasta Nowego Sącza odbędzie się we wtorek,
24 listopada 2020 r., o godz. 14.00
w zdalnym trybie obradowania 

  

1.Otwarcie Sesji.

2.Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.

4.Przyjęcie protokołu z obrad XXXVI Sesji Rady Miasta.

5.Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Nr XXVI/242/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza - druk nr 457.

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2020 Nr XXVI/243/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 grudnia 2019 r. - druk nr 458.

7.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - druk nr 459.

8.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień pomiędzy Miastem Nowy Sącz a innymi jednostkami samorządu terytorialnego i organami prowadzącymi szkoły dotyczących zasad organizacji pozaszkolnych punktów katechetycznych nauczania religii kościołów innych wyznań niż katolickie - druk nr 456.

9.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2021 - 2026 w Mieście Nowy Sącz” - druk nr 451.

10.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu
na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu po wydaniu dyspozycji usunięcia pojazdu, obowiązujących w 2021 roku
- druk nr 452.

11.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 67” - druk nr 453.

12.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 68” - druk nr 454.

13.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 69” - druk nr 455.

14.Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości oraz trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - druk nr 450.

15.Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu nadawania Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza” - druk nr 460.

16.Informacja z działalności Prezydenta Miasta w okresie od poprzedniej Sesji.

17.Wolne wnioski radnych i oświadczenia radnych i Prezydenta.

18.Zamknięcie Sesji.

Autor: -
Dodano: 2020-11-17 14:50:11