XLVIII Sesja Rady Miasta Nowego Sącza odbędzie się
we wtorek, 27 lipca 2021 r., o godz. 15.00
w zdalnym trybie obradowania


Zaproszenie i porządek obrad Sesji RM

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad XLVII Sesji Rady Miasta.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Nr XXXVIII/412/2020 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza - druk nr 635.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2021 Nr XXXVIII/413/2020 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 grudnia 2020 r. - druk nr 636.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy 2021 na realizację przedsięwzięcia ujętego w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Nowego Sącza pn. „Umowa użytkowania gruntów PGW Wody Polskie” - druk nr 637.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy 2021 na realizację przedsięwzięcia ujętego w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Nowego Sącza pn. „Przebudowa ulicy Jamnickiej - opracowanie dokumentacji projektowej” - druk nr 638.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy 2021 na realizację przedsięwzięcia ujętego w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Nowego Sącza pn. „Dzierżawa części działek Nr 5/37 w obr. 13 i Nr 5/38 w obr. 13” - druk nr 639.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy 2021 na realizację przedsięwzięcia ujętego w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Nowego Sącza pn. „Dzierżawa części działek Nr 29/2 w obr. 37, Nr 26/2 w obr. 38, Nr 57/32 w obr. 71, Nr 1/3 i Nr 1/12 w obr. 43, Nr 10/7 w obr. 42, Nr 20/2, Nr 21/5, Nr 21/6, i Nr 33/5 w obr. 59” - druk nr 640.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie - druk nr 633.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej - druk nr 634.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Miasto Nowy Sącz publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych od dnia 1 września 2021 r. - druk nr 630.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Nowy Sącz oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2021 r. - druk nr 631.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i szkół specjalnych mających siedzibę na terenie Miasta Nowego Sącza od dnia 1 września 2021 r. - druk nr 632.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego dla Miasta Nowego Sącza oraz Powiatu Nowosądeckiego na lata 2021 - 2024” w zakresie dotyczącym Miasta Nowego Sącza - druk nr 641.
 17. Informacja z działalności Prezydenta Miasta w okresie od poprzedniej Sesji.
 18. Wolne wnioski radnych i oświadczenia radnych i Prezydenta.
 19. Zamknięcie Sesji.

 

Autor: -
Dodano: 2021-07-20 14:33:41