WAU.RU.6733.58.2019.ZZ

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) Wydział Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Nowego Sącza,

zawiadamia, że:

na wniosek Tauron Dystrybucja S.A. oddział w Krakowie, ul. Dajwór 27, 31-060 Kraków z dnia7 listopada 2019 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. :”Budowa sieci energetycznej kablowej n/n NA2XY-J 4x240mm², na terenie położonym w Nowym Sączu, w rejonie ulicy Boya Żeleńskiego I Witolda Gombrowicza, oznaczonym w ewidencji gruntów jako:

  • część działek nr 29/119, 29/113, 29/20, 29/21, 29/132, 29/236, 29/237, 29/238, 29/238, 29/239, 29/240 w obr. 79 oraz
  • część działek nr 2/24, 3/57, 3/58, 3/59, 3/60, 3/65, 3/64 w obrębie 80”.

Powiadomione strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz zgłaszać uwagi i zastrzeżenia w siedzibie Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 5 (wejście przez bramę Rynek 6, pokój nr 102, I piętro), w godzinach od 7:30 do 15:30 codziennie z wyjątkiem środy, soboty i dni ustawowo wolnych od pracy, w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Obwieszczenie podlega publikacji:

  • na tablicy ogłoszeń Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 5, 33-300 Nowy Sącz,
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz,
  • na stronie internetowej Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Autor: Zdzisław Zguda
Dodano: 2019-11-19 12:46:51