W związku z zatrzymaniem gospodarki poprzez ogłoszenie przez rząd stanu epidemii Prezydent Miasta Nowego Sącza wdrożył dla nowosądeckich przedsiębiorców poniższe formy wsparcia :


1.Ulgi  w spłacie podatków i opłat lokalnych dla podatników prowadzących działalność gospodarcza (Podatek od: Nieruchomości, środków transportowych, podatek rolny, leśny, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi).


Możliwość wnioskowania przez przedsiębiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej o następujące rodzaje ulg w zapłacie podatków:

  • Odroczenie terminu płatności, 
  • Rozłożenie kwoty podatku na raty,
  • Umorzenie odsetek za zwłokę.

Miejsce składania wniosku: Wydział Przedsiębiorczości UMNS

2.Obniżenie czynszu o 99 % za marzec i kwiecień 2020 r. najemcom którzy prowadzą działalność gospodarczą, a działalność ta została prawnie ograniczona czasowo lub nie jest objęta ograniczeniem ( ale jest uzasadniona sytuacja do obniżki czynszu ).

  • Pomoc dotyczy czynszu z tytułu: 
  • Najmu lokalu użytkowego 
  • Najmu /dzierżawy nieruchomości zabudowanej 

Miejsce składania wniosku: Wydział Geodezji i Nieruchomości,  a w przypadku nieruchomości zarządzanych przez MOSIR, STBS  Sp. Z o.o., Szkoły właściwi dyrektorzy, prezes.

3. Obniżenie opłat za korzystanie z terenu i urządzeń Miejskiego Placu Targowego ,,Maślany Rynek’’ w Nowym Sączu dla uprawnionych do wykonywania handlu w okresie obowiązywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

W przypadkach gdy możliwość prowadzenia handlu na terenie Miejskiego Placu Targowego ,,Maślany Rynek‘’ została prawnie ograniczona lub w innych gospodarczo uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się czasowe zastosowanie obniżki opłat za korzystanie z terenu urządzeń Placu Targowego (Obniżka wynosi 99% stawki opłat)

Miejsce składania wniosku: Wydział komunalnej Obsługi Miasta. 

Ponadto Prezydenta Miasta Nowego Sącza informuje iż w związku z tarczą antykryzysową Urzędy Pracy realizują łącznie 4 instrumenty pomocy przedsiębiorcom:

4, Jednorazowa niskooprocentowana pożyczka dla mikroprzedsiębiorstw ze środków Funduszu Pracy do wysokości 5 tys. Złotych .

Nabór ciągły ogłoszony w dniu 02.04.2020 r.

Kwota środków przeznaczonych na ten cel:

275 000 zł – środki z funduszu pracy w ramach przesunięć z innych zadań 

2 500 000 zł – środki pozyskane z rezerwy ministra 

Łącznie środki na 555 pożyczek. Po zaangażowaniu dostępnej puli SUP będzie wnioskować o dalsze środki z rezerwy ministra. 

Miejsce składania wniosku: Sądecki Urząd Pracy 


5. Dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy części kosztów wynagrodzeń pracowników danego przedsiębiorcy oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne – w przypadku mikro -, małych i średnich przedsiębiorców . 


Nabór ogłoszony w dniu 16.04.2020 r. 

Termin składania wniosków: od dnia 16.04.2020 r.  do dnia 29.04.2020 r. lub wyczerpania środków na ten cel. Limit środków na ten cel wynosi 1 716 000 zł 

Miejsce składania wniosku: Sądecki Urząd Pracy 

6.Dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy części kosztów prowadzenia działalności -  w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników. 

Nabór ogłoszony w dniu 16.04.2020 r. 

Termin składania wniosków : od dnia 16.04.2020 r. do dnia 29.04.2020 r. lub wyczerpania środków na ten cel .

Limit środków na ten cel wynosi 100 000 zł. 

Po zaangażowaniu całości środków na dofinansowania SUP będzie wnioskował do ministerstwa o przyznanie dodatkowych . 


Miejsce składania wniosku: Sadecki Urząd Pracy 

7. Dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy części kosztów wynagrodzeń pracowników organizacji pozarządowej lub podmiotowi, o którym mowa w art.3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne. 

Nabór w chwili obecnej nie został jeszcze ogłoszony. 

Rozważany także inne formy wsparcia dla przedsiębiorców – obserwując zmieniającą się sytuację. Stosować będziemy je rozsądnie w dbałości o funkcjonowanie Miasta i jego jednostek.  

 

Autor: Biuro Prasowe UM
Dodano: 2020-04-28 12:19:00