Najbliższe posiedzenie Komisji Finansów Publicznych odbędzie się 13 września 2021 r. (poniedziałek) o godz. 15:00 w trybie zdalnym.
Tematyka posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał, skierowanych do Komisji na najbliższą Sesję Rady Miasta:
- w sprawie zmian Uchwały Nr XXXVIII/412/2020 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza – druk nr 668;
- w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2021 Nr XXXVIII/413/2020 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 grudnia 2020 r. – druk nr 669;
- w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy 2021 na realizację przedsięwzięcia ujętego w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Nowego Sącza pn. „Poprawa jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza – Etap III” - druk nr 657;
- w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy 2021 na realizację przedsięwzięcia ujętego w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Nowego Sącza pn. „Grupa Zakupowa Energii Elektrycznej Nowy Sącz 2021 (dostawa energii do oświetlenia miasta, sygnalizacji świetlnej i innych urządzeń)” ” - druk nr 658;
- w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy 2021 na realizację przedsięwzięcia ujętego w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Nowego Sącza pn. „Grupa Zakupowa Energii Elektrycznej Nowy Sącz 2021 (dostawa energii do obiektów MOSiR)” - druk nr 659;
- w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy 2021 na realizację przedsięwzięcia ujętego w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Nowego Sącza pn. „Porozumienie w sprawie powierzenia Gminie Chełmiec zarządzania cmentarzem komunalnym w Rdziostowie” - druk nr 660;
- w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy 2021 na realizację przedsięwzięcia ujętego w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Nowego Sącza pn. „Wykonanie odwodnienia terenów przy ul. Lwowskiej (Niwa) - dokumentacja projektowa” - druk nr 661;
- w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy 2021 na realizację przedsięwzięcia ujętego w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Nowego Sącza pn. „Prowadzenie 1 punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez adwokatów lub radców prawnych wskazanych przez okręgową radę adwokacką lub radę okręgową izb radców prawnych” - druk nr 662;
- w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy 2021 na realizację przedsięwzięcia ujętego w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Nowego Sącza pn. „Prowadzenie 1 punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w ramach otwartego konkursu ofert” - druk nr 663;
- w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy 2021 na realizację przedsięwzięcia ujętego w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Nowego Sącza pn. „Prowadzenie 1 punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w ramach otwartego konkursu ofert” - druk nr 664;
- w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy 2021 na realizację przedsięwzięcia ujętego w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Nowego Sącza pn. „Generator eNGO - zakup usługi internetowego systemu informatycznego do obsługi zlecanych zadań publicznych realizowanych w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” – druk nr 665;
- w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy 2021 na realizację przedsięwzięcia ujętego w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Nowego Sącza pn. „Zarządzanie budynkami mieszkalnymi i lokalami mieszkalnymi we Wspólnotach Mieszkaniowych i Spółdzielniach Mieszkaniowych” – druk nr 666;
- w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy 2021 na realizację przedsięwzięcia ujętego w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Nowego Sącza pn. „Zarządzanie budynkami niemieszkalnymi i lokalami niemieszkalnymi we Wspólnotach Mieszkaniowych” – druk nr 667;
- w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy 2021 na realizację przedsięwzięcia ujętego w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Nowego Sącza pn. „Wykonywanie usług weterynaryjnych w zakresie zwalczania zjawiska bezdomnych zwierząt na terenie miasta Nowego Sącza” – druk nr 677;
- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości – druk nr 642;
- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości – druk nr 672;
- w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości – druk nr 670;
- w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości – druk nr 671;
- w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku - druk nr 653;
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Autor: -
Dodano: 2021-09-08 12:50:01