Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Nowy Sącz

  

 XV Sesja Rady Miasta Nowego Sącza odbędzie się we wtorek,
18 czerwca  2019 r., o godz. 12:00 w reprezentacyjnej sali Ratusza
im. Stanisława Małachowskiego - zaproszenie

  

 Porządek obrad Sesji RM - 18 czerwca 2019 r.

 

1. Otwarcie Sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z obrad XIII i XIV Sesji Rady Miasta.

5. Informacja z działalności Prezydenta Miasta w okresie od poprzedniej Sesji.

6. Rozpatrzenie raportu o stanie Miasta Nowego Sącza za 2018 rok.

a) debata nad raportem o stanie Miasta Nowego Sącza za 2018 rok.

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Nowego Sącza wotum zaufania - druk nr 182.

8. Przedstawienie:

a) sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Nowego Sącza za 2018 rok.

b) sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za rok 2018.

c) uchwały Nr SO.XII/423/49/19 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 23 kwietnia 2019 r., w sprawie: opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Nowego Sącza za 2018 rok.

d) informacji o stanie mienia komunalnego Miasta Nowego Sącza za 2018 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Nowego Sącza za 2018 rok - druk nr 179.

10. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Nowego Sącza za 2018 rok - druk nr 184.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Nr V/45/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza - druk nr 180.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2019 Nr V/46/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r. - druk nr 181.

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nowosądeckiego - druk nr 185.

14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Centrum Administracyjnemu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Nowym Sączu - druk nr 170.

15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej typu interwencyjnego w Nowym Sączu, ul. Teligi 24 - druk nr 171.

16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej typu socjalizacyjnego Nr 1 w Nowym Sączu z siedzibą ul. Łącznik 20/1 - druk nr 172.

17. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej typu socjalizacyjnego Nr 2 w Nowym Sączu z siedzibą ul. Łącznik 20/2 - druk nr 173.

18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia statutu Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu, ul. Emilii Plater 20 - druk nr 174.

19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia statutu Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu, ul. Nawojowskiej 155 - druk nr 175.

20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia statutu Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu, ul. Nawojowskiej 159 - druk nr 176.

21. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Nowym Sączu - druk nr 177.

22. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 63" - druk nr 164.

23. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 64" - druk nr 165.

24. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 65" - druk nr 166.

25. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Miasta Nowego Sącza - druk nr 167.

26. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego - druk nr 168.

27. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości - druk nr 169.

28. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości - druk nr 183.

29. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do wprowadzenia w Nowym Sączu programu "Karta Nowosądeczanina" - druk nr 178.

30. Wolne wnioski radnych i oświadczenia radnych i Prezydenta.

31. Zamknięcie Sesji.

 

 

 

 

 

Autor: -
Dodano: 2019-06-11 14:16:24