Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Nowy Sącz

Od 24 maja 2020 r. na nowo zaczynają biec terminy w zakresie budownictwa zawieszone 31 marca 2020 r. w związku z epidemią koronawirusa. Co to dokładnie oznacza?

Terminy, których bieg się nie rozpoczął – rozpoczynają swój bieg 24 maja 2020 r.

Terminy, których bieg uległ zawieszeniu – biegną dalej od dnia 24 maja 2020 r.

Oznacza to na przykład, że termin na:

- wniesienie odwołania od decyzji administracyjnej,

- wniesienie zażalenia na postanowienie,

- zapoznanie się ze zgromadzonym w postępowaniu administracyjnym materiałem dowodowym,

- uzupełnienie braków formalnych wniosku w wyniku wezwania wydanego na podstawie art. 64 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego (kpa), (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 t.j. z dnia 2020.02.18),

- uzupełnienie w innych sprawach z zakresu działania organu administracji architektoniczno-budowlanej np. nałożony postanowieniem w sprawach dotyczących pozwoleń na budowę, zgłoszeń,

który biegł w dniu 31 marca 2020 r. – został z tym dniem zawieszony i zacznie biec ponownie od dnia 24 maja 2020 r., a termin, który nie rozpoczął biegu – rozpocznie swój bieg z dniem 24 maja 2020 r.