Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Nowy Sącz

WAU.RU.6733.28.2020.MJ

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn.zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 293) Wydział Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Nowego Sącza

zawiadamia, że:

Na wniosek PSG Sp. z o.o., ul. Gazowa 16, 31-060 Kraków – reprezentowana przez pełnomocnika Pana Marcina Kitę, ul. Marsów 2, 34-600 Limanowa z dnia 19 czerwca 2020 roku, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci jazowej średniego ciśnienia na  działkach nr 247, 241/5, 241/1, 231/5 w obrębie 116 w Nowym Sączu przy ulicy Bolesława Prusa”.

Zainteresowanym stronom służy prawo zapoznania się z aktami sprawy oraz zgłaszania wniosków i zastrzeżeń w siedzibie Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Nowego Sącza, ul. Zielona 55, 33-300 Nowy Sącz, (piętro II, pokój nr 207), od wtorku do piątku z wyjątkiem środy, soboty i dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach od 7:30 do 15:30 w poniedziałek od  9:00 do 17:00.

Obwieszczenie podlega publikacji:

  • na tablicy ogłoszeń Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Nowego  Sącza, ul. Zielona 55,
  • 33-300 Nowy Sącz
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz
  • na stronie internetowej Urzędu Miasta Nowego Sącza 

Autor: Monika Janur
Dodano: 2020-06-27 10:27:11