Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Nowy Sącz

WAU.RAB.6740.97.2020.MB

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 § 1 i 2 oraz art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 roku, poz. 256 z późn. zm.)– Wydział Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Nowego Sącza,

zawiadamia, że:

po przeprowadzeniu postępowania na wniosek Green-Park Sp. z o.o., ul. Batalionów Chłopskich 35, 33-300 Nowy Sącz w dniu 25 czerwca 2020 roku została wydana decyzja Nr 263/2020 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego
z lokalem usługowym, z garażem podziemnym, instalacjami wewnętrznymi (wody, kanalizacji sanitarnej, c.o. z wymiennikownią, wentylacji mechanicznej, odgromową, elektryczną, telekomunikacyjną, kanalizacji opadowej na terenie oraz oświetlenia terenu), zagospodarowaniem terenu: miejscami postojowymi na terenie, układem dróg wewnętrznych, ciągiem komunikacji pieszej, małą architekturą oraz murem oporowym na działce nr 69/1 w obrębie 61 przy ul. Stramki w Nowym Sączu /kategoria obiektu XIII, XVII/.

Powiadomione strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Nowego Sącza, ul. Zielona 55, (pokój nr 201) od wtorku do piątku z wyjątkiem środy, soboty i dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach od 7:30 do 15:30,a w poniedziałki w godzinach od 9:00 do 17:00.

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem organu, który wydał niniejszą decyzję, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego – w przypadku zawiadomienia przez obwieszczenie – doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie podlega publikacji:

  • na tablicy ogłoszeń Wydziału Architektury i Urbanistyki UM Nowego Sącza, ul. Zielona 55, 33-300 Nowy Sącz
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz
  • na stronie internetowej Urzędu Miasta Nowego Sącz
  • na Biuletynie Informacji Publicznej

Autor: Magdalena Borek
Dodano: 2020-06-27 09:13:15