II część posiedzenia Komisji Infrastruktury i Środowiska RM, które odbędzie się 21 stycznia 2021 r. (czwartek) o godz. 16:00 w zdalnym trybie obradowania.
Tematyka posiedzenia:
1. Dyskusja na temat sytuacji MPK sp. z o. o. w Nowym Sączu.
2. Zaopiniowanie wykazów spraw z zakresu działania Wydziału Geodezji i Nieruchomości, tj:
WGN.66/2020, WGN.68/2020, WGN.1/2021, WGN.2/2021, WGN.3/2020, WGN.4/2020, WGN.7/2021 - w załączeniu.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych do Komisji na najbliższą Sesję RM:
- projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości - druk nr 500;
- projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości - druk nr 501;
- projekt uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej - druk nr 502;
- projekt uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej - druk nr 503;
- projekt uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej - druk nr 504;
- projekt uchwały w sprawie Programu współpracy miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2021 – druk nr 461 wraz z autopoprawką.
- projekt uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2021 Nr XXXVIII/413/2020 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 grudnia 2020 r. – druk nr 506.
4. Opracowanie rocznego planu pracy Komisji Infrastruktury i Środowiska na rok 2021.
5. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z pracy Komisji Infrastruktury i Środowiska w 2020 r.
6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Autor: -
Dodano: 2021-01-18 12:44:59