Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Nowy Sącz

Najbliższe posiedzenie Komisji Finansów Publicznych odbędzie się 25 stycznia 2021 r. (poniedziałek) o godz. 15:00 w trybie zdalnym.
Tematyka posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał, skierowanych do Komisji na najbliższą Sesję Rady Miasta:
- w sprawie zmian Uchwały Nr XXXVIII/412/2020 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza – druk nr 505;
- w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2021 Nr XXXVIII/413/2020 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 grudnia 2020 r. – druk nr 506;
- w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy 2021 na realizację przedsięwzięcia ujętego w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Nowego Sącza pn. „Mój szef to ja, mój szef ma POWER” – druk nr 507;
- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości – druk nr 500;
- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości – druk nr 501;
- w sprawie ustanowienia służebności gruntowej – druk nr 502;
- w sprawie ustanowienia służebności gruntowej – druk nr 503;
- w sprawie ustanowienia służebności gruntowej – druk nr 504;
- w sprawie Programu współpracy miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2021 – druk nr 461 wraz z autopoprawką.
2. Zapoznanie członków Komisji ze Sprawozdaniem z pracy Komisji Finansów Publicznych za 2020 rok.
3. Przygotowanie planu pracy Komisji na 2021 rok.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Autor: -
Dodano: 2021-01-21 13:34:53