Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Nowy Sącz

Termin składania ofert: od dnia 03.08.2021 r. do dnia 05.08.2021 r.


Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:


•mieć ukończone 18 lat,
•cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
•posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
•posługiwać się językiem polskim w mowie i w piśmie,
•nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.


Informacje ogólne:

1.Dane kandydatów na rachmistrzów spisowych będą rejestrowane w Systemie Ewidencji Rachmistrzów (SER) przez upoważnionego pracownika Urzędu Miasta/Gminy w Nowym Sączu. Kandydat na rachmistrza spisowego, którego dane zostaną zarejestrowane w SER, otrzyma login do aplikacji e-learning. Na wskazany w ofercie adres e-mail zostanie wysłane hasło umożliwiające dostęp do aplikacji e-learning.
2.Na podany w ofercie adres e-mail kandydata będą przekazywane informacje o terminie i formie szkolenia, którego ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza spisowego.
3.Kandydat na rachmistrza powinien zapoznać się z materiałami informacyjnymi i szkoleniowymi dostępnymi w aplikacji e-learning. Kandydat na rachmistrza zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu przeprowadzanym w trybie zdalnym. Szkolenia obejmować będą część teoretyczną oraz część praktyczną. Egzamin kandydata na rachmistrza spisowego, przeprowadzany po szkoleniu, będzie realizowany za pomocą aplikacji e-learning. Kandydat podczas szkolenia i egzaminu będzie posługiwał się własnym urządzeniem z dostępem do Internetu (rekomendujemy laptop, komputer, tablet). Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie będzie mógł przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.
4.Kandydaci, którzy uzyskają pozytywny wynik z egzaminu (co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi), zostaną wpisani na listę osób zakwalifikowanych do pełnienia roli rachmistrza. O kolejności na liście decydować będzie najwyższa liczba punktów uzyskanych na egzaminie przez kandydatów z danej gminy (jako pierwsze kryterium) oraz najkrótszy czas, w jakim został napisany test, w przypadku takiej samej liczby uzyskanych punktów (jako drugie kryterium). Na liście będą zamieszczone przy każdym z kandydatów wyniki obu tych kryteriów.
5.Kandydaci, którzy uzyskają najwyższe miejsce na liście, zostaną powołani na rachmistrzów spisowych (w liczbie adekwatnej do potrzeb), a następnie podpiszą umowę zlecenia z dyrektorem Urzędu Statystycznego w Krakowie – jako Zastępcą Wojewódzkiego Komisarza Spisowego. Pozostali kandydaci z listy stanowić będą rezerwę, na wypadek konieczności powołania kolejnych rachmistrzów spisowych.
6.Bezpośrednio po zakończeniu egzaminu, kandydatowi na rachmistrza zostanie wyświetlony w aplikacji e-learning komunikat o liczbie uzyskanych punktów oraz o zdaniu lub niezdaniu egzaminu. Kandydat będzie miał prawo do wglądu do swojego testu.
7.Kandydat, po powołaniu na rachmistrza spisowego, zobowiązany będzie do przesłania za pośrednictwem aplikacji e-learning danych niezbędnych do zawarcia umowy zlecenia oraz zdjęcia do identyfikatora, które powinno spełniać określone wymagania:


a.jednolite tło, oświetlone, pozbawione cieni i elementów ozdobnych oraz innych osób,
b.format pliku – JPG,
c.rozmiar rzeczywisty zdjęcia – 23x30 mm, co odpowiada:
•przy rozdzielczości 300 dpi, rozmiarowi 272x354 pixeli,
•przy rozdzielczości 600 dpi, rozmiarowi 543x709 pixeli.


Do głównych zadań rachmistrza spisowego należeć będzie:


1.przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych, w zależności od aktualnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19, z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie do przeprowadzenia spisu (interaktywną aplikację formularzową);
2.zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań w aplikacji formularzowej;
3.przejęcie części zadań innych rachmistrzów spisowych w sytuacjach awaryjnych, np. gdy zmniejszy się liczba rachmistrzów w gminie (z powodu rezygnacji, zachorowań itp.) lub będzie zagrożone dotrzymanie terminu realizacji spisu.
Przy składaniu oferty kandydata na rachmistrza spisowego można skorzystać z formularza (druk do pobrania), zawierającego:
1.dane osobowe i kontaktowe:
a.imię (imiona) i nazwisko,
b.datę urodzenia,
c.adres zamieszkania,
d.numer telefonu,
e.adres e-mail;
2.oświadczenie o:
a.niebyciu skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwa skarbowe;
b.posiadaniu co najmniej średniego wykształcenia;
c.znajomości języka polskiego w mowie i w piśmie;
d.świadomości odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Składanie ofert:

1.Kandydat na rachmistrza spisowego w NSP 2021 może składać dokumenty osobiście w Wydziale Spraw Obywatelskich i Ewidencji Ludności, Nowy Sącz ul. Szwedzka 2
I piętro pok. nr 7 lub pok. nr 3 lub za pośrednictwem: poczty elektronicznej na skrzynkę e-mailową urzędu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., platformy ePUAP albo operatora pocztowego (w tym m.in. Poczty Polskiej, firm kurierskich).
2.O dacie wpływu dokumentów decyduje:
a.w przypadku osobistego złożenia dokumentów w urzędzie lub doręczenia ich za pośrednictwem kuriera – data dostarczenia do urzędu,
b.w przypadku wysłania dokumentów pocztą elektroniczną na skrzynkę e-mailową urzędu wskazaną w ogłoszeniu – data wprowadzenia zgłoszenia do środka komunikacji elektronicznej nadawcy (data wysłania wiadomości e-mail),
c.w przypadku wysłania dokumentów poprzez platformę ePUAP – data wysłania zgłoszenia przez nadawcę, która powinna być równoznaczna z datą wpływu na urzędową skrzynkę na ePUAP (pojawienie się zgłoszenia w systemie teleinformatycznym),
d.w przypadku przesłania dokumentów Pocztą Polską – data stempla pocztowego.
3.Oferty kandydatów złożone po terminie lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
4.Więcej informacji na temat spisu można znaleźć na stronie internetowej www.spis.gov.pl
oraz w Gminnym Biurze Spisowym w Nowym Sączu – nr tel.: 18 44 86 673, 18 44 86 670

FORMULARZ DO POBRANIA

Autor: Biuro Prasowe UM
Dodano: 2021-08-03 16:55:01