Urząd Miasta Nowego Sącza przypomina Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, że do dnia 31 stycznia 2021 r. należy złożyć w tut. Urzędzie w Wydziale Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej z siedzibą ul. Rynek 22 pisemne oświadczenie o wartości sprzedaży (brutto) poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim oraz dokonać opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2021 roku.

Opłatę należy wnieść na rachunek miasta w kasie Urzędu (pokój Nr 5) w godzinach :

poniedziałek od 9.00 -16.30

wtorek-piątek od 7.30 –15.00

lub na konto Urzędu Miasta:

ING Oddział Nowy Sącz Nr 15 1050 1445 1000 0023 5299 0564.

Z uwagi na to, że ostatni dzień terminu na złożenie oświadczenia i dokonanie opłaty I raty przypada na dzień świąteczny (niedziela), proszę o zachowanie terminu wynikającego z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

W związku z tym, do dnia 29 stycznia 2021 r. (piątek) należy złożyć oświadczenie oraz dokonać opłaty w formie gotówkowej w kasie w godzinach urzędowania. Przedsiębiorcy, którzy dokonują opłaty przelewem bankowym lub pocztowym powinni dokonać wpłaty odpowiednio wcześniej, aby należna opłata wpłynęła na rachunek Urzędu do dnia 31 stycznia br.

Konsekwencją nie złożenia oświadczenia lub nie dokonania opłaty w podanym terminie jest wygaśnięcie zezwolenia.

Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z tej przyczyny, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji stwierdzającej wygaśnięcie zezwolenia.

Pobierz formularz oświadczenia

Autor: -
Źródło: Zofia Serafin Inspektor w Wydziale Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej Urzędu Miasta Nowego Sącza
Dodano: 2021-01-07 10:28:43