Najbliższe posiedzenie Komisji Finansów Publicznych, które odbędzie się 27 czerwca 2022 r. (poniedziałek) o godz. 14:00 w trybie zdalnym.
Tematyka posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał, skierowanych do Komisji na najbliższą Sesję Rady Miasta:
- w sprawie zmian Uchwały Nr LIV/676/2021 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2021 r., w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza - druk nr 892;
- w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2022 Nr LIV/677/2021 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2021 r. - druk nr 893;
- w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza - druk nr 895;
- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości - druk nr 878;
- w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości pomiędzy Miastem Nowy Sącz a Skarbem Państwa - druk nr 879;
- w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - druk nr 876;
- w sprawie wyznaczenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu do realizacji zadania związanego z wypłatą świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Miasta Nowego Sącza w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - druk nr 871;
- w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/354/2020 z dnia 28 lipca 2020 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych - druk nr 872;
- w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Sączu - druk nr 874;
- w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Nowy Sącz w roku szkolnym 2022/2023 - druk nr 875.
2.Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Autor: KG
Dodano: 2022-06-23 14:31:19