Starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski zadeklarował podczas dzisiejszej sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego, że Powiat jest gotowy na sfinansowanie modernizacji ulicy Pułaskiego w Krynicy-Zdroju.

- W nawiązaniu do wystąpienia na poprzedniej sesji burmistrza Krynicy-Zdroju Piotra Ryby informuję, że Zarząd Powiatu jest w dalszym ciągu zainteresowany pilną modernizacją ulicy Pułaskiego w Krynicy. Deklaruję podjęcie przez nas rozbudowy tej drogi zaraz po tym, jak władze Krynicy dokonają wymiany uzbrojenia znajdującego się pod ziemią kolidującego z robotami drogowymi.

Treść pisma starosty nowosądeckiego Marka Kwiatkowskiego wysłanego do burmistrza Krynicy-Zdroju Piotra Ryby:

„Pozwalam sobie ponownie potwierdzić, że Zarząd Powiatu Nowosądeckiego jest w dalszym ciągu zainteresowany pilną realizacją inwestycji, jaką jest rozbudowa ul. Pułaskiego w Krynicy-Zdroju, na co już po raz drugi przygotowywana jest dokumentacja techniczna i aktualizowane są warunki realizacji w zakresie przebiegu urządzeń obcych.

W związku z powyższym, zgodnie z ustaleniami dokonanymi zarówno z Panem Burmistrzem, jak też w latach poprzednich z ówczesnymi władzami Krynicy, deklaruję podjęcie rozbudowy tej drogi przez powiat niezwłocznie po wykonaniu przez miasto sieci uzbrojenia kolidującej z robotami drogowymi. Dopuszczam możliwość wyrażenia zgody na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń obcych, na zasadach określonych w ustawie o drogach publicznych i po ich dostosowaniu do projektu rozbudowy drogi.

Ponadto, w celu usprawnienia przygotowania i realizacji inwestycji obejmującej w głównej mierze zadania miasta – które decydująco wpływają na możliwość i termin prowadzenia robót drogowych – możliwe jest także przekazanie Panu Burmistrzowi obowiązków zarządcy drogi powiatowej w zakresie inwestora jej rozbudowy. W takim przypadku potwierdzam możliwość sfinansowania z budżetu powiatu kosztów obejmujących cały zakres prac drogowych w km od 0+000 do 2+900 (z czego w km 1+650 do 2+900 przebudowa i rozbudowa), w tym połowę kosztów budowy projektowanego chodnika.

Ze względu na potrzebę przygotowania dokumentów regulujących zasady współdziałania miasta z powiatem w tym zakresie oraz uwzględnienia wydatków na ten cel w planie finansowym powiatu będę wdzięczny za odniesienie się do przedstawionych propozycji”.