W 2023 roku kwota przeznaczona na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych w konkursie pn. „Srebrne SĄDECKIE” - EDYCJA 2023 i w trybie pozakonkursowym wynosi 30 000 zł, z czego w otwartym konkursie ofert - w trybie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wynosi 24 000 zł, natomiast z pominięciem otwartego konkursu ofert - w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wynosi 6 000 zł.

Warto dodać że w pierwszej edycji po rekomendacji Komisji Konkursowej, Zarząd Powiatu Nowosądeckiego przyjął do realizacji pięć zadań na kwotę 16 tysięcy złotych. Do wykorzystania w drugim naborze pozostało 8 tysięcy złotych. W tym konkursie premiowane są zadania w zakresie wspierania inicjatyw kierowanych do seniorów, z ich czynnym udziałem oraz promujących aktywizację Seniorów.

Więcej: Srebrne SĄDECKIE – EDYCJA 2023 - udzielone dotacje w ramach otwartego konkursu ofert | Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu (nowosadecki.pl)