Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Nowy Sącz

Wyróżnienia, podziękowania i gratulacje dla Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu z okazji Święta Policji

W związku ze Świętem Policji, które sądecka jednostka obchodziła w dniu 18 lipca 2019 roku Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu oraz jej funkcjonariusze i pracownicy zostali uhonorowani licznymi nagrodami i odznaczeniami.

W podziękowaniu za codzienną służbę na rzecz Małopolan oraz podnoszenie bezpieczeństwa publicznego w regionie, Marszałek Województwa Małopolskiego - Witold Kozłowski wraz z Przewodniczącym Sejmiku Województwa Małopolskiego - Rafałem Bochenkiem przyznali sądeckiej komendzie nagrodę „Polonia Minor”, którą w ich imieniu na ręce insp. Jarosława Tokarczyka, Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu, wręczyli radni wojewódzcy: Marta Mordarska, Patryk Wicher oraz Piotr Lachowicz.

Komendant odbiera nagrodę Polonia Minor

Medal Polonia Minor

Również Kapituła Odznaki Honorowej Polskiego Czerwonego Krzyża, w dowód uznania za zasługi Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża nadała jej Odznakę Honorową PCK IV. Stopnia, którą w imieniu wszystkich funkcjonariuszy i pracowników cywilnych komendy odebrał insp. Jarosław Tokarczyk. Ponadto za zaangażowanie na rzecz rozwoju działalności Polskiego Czerwonego Krzyża takie odznaczenia otrzymało także pięciu policjantów i dwóch pracowników cywilnych sądeckiej jednostki. Wyróżnienia wręczyli Mieczysław Kurek i Mieczysław Orczykowski – Prezes i Wiceprezes Małopolskiego Oddziału Okręgowego PCK.

Komendant odbiera Odznakę Honorową PCK

Odznaka Honorowa PCK zawisła na ścianie sali oficerskiej w KMP w Nowym Sączu

W podziękowaniu za ofiarną służbę i pełne poświęcenia działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Ziemi Sądeckiej, Starosta Nowosądecki – Marek Kwiatkowski, Wicestarosta – Antoni Koszyk wraz z Przewodniczącym Rady Powiatu Nowosądeckiego – Romanem Potońcem odznaczyli „Złotym Jabłkiem Sądeckim” trzech funkcjonariuszy i jednego pracownika komendy, a jedną policjantkę oraz dwie pracownice cywilne „Srebrnym Jabłkiem Sądeckim”.

Nadkom. Tomasz Florek odbiega wyróżnienie od Starosty Nowosądeckiego

Podkom. Justyna Basiaga odbiera wyróżnienie o Starosty

Anna Zaczyk odbiera wyróżnienie od Starosty Nowosądeckiego

Decyzją Zarządu Terenowego Emerytów i Rencistów Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów w Nowym Sączu, za wybitne zasługi patriotyczne i działalność na rzecz związku, Krzyżem Niepodległości z gwiazdą klasy pierwszej został wyróżniony insp. Jarosław Tokarczyk – Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu, natomiast Złotą Odznaką Honorową – Danuta Niedźwiedź, pracownik cywilny komendy. Wyróżnienia wręczyli nadkom. Grzegorz Gubała - Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów województwa małopolskiego oraz Jan Kowalik – Przewodniczący Organizacji Terenowej Emerytów i Rencistów NSZZ Policjantów w Nowym Sączu.

Komendant odbiera Krzyż Niepodległości klasy I

Kolejne wyróżnienie – Odznaka Za Zasługi z Dyplomem – dla Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu zostało nadane przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych, a wręczył go w imieniu prezesa Antoniego Dudy – Marek Sadlisz, prezes koła w Nowym Sączu.

Komendant odbiera Odznakę Za Zasługi z Dyplomem

W trakcie uroczystości Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu, insp. Jarosław Tokarczyk w podziękowaniu za wieloletnią współpracę wręczył zasłużonym dla sądeckiej Policji okolicznościowe ryngrafy i medale upamiętniające 100-lecie powołania Policji Państwowej i 20. rocznicę istnienia Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu.

Komendant wręcza pamiątkowy medal nadinsp. dr Krzysztofowi Pobucie

Komendant wręcza pamiątkowy medal burmistrzowi Muszyny

Komendant wręcza pamiątkowe ryngrafy

Na ręce Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu zostały przekazane również gratulacje i życzenia z okazji Święta Policji m.in. od parlamentarzystów, którzy nie mogli nas zaszczycić swoją obecnością podczas uroczystości z uwagi na odbywające się w tym czasie obrady Sejmu. Listy gratulacyjne przekazali posłowie: Arkadiusz Mularczyk, Anna Paluch, Barbara Bartuś, Andrzej Czerwiński, Wiesław Janczyk, Józef Leśniak i Jan Duda. List gratulacyjny przekazał również Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego.

list gratulacyjny od posła Arkadiusza Mularczyka

List gratulacyjny od posłanki Anny Paluch

List gratulacyjny od posłanki Barbary Bartuś

List gratulacyjny od posła Andrzeja Czerwińskiego

ist gratulacyjny od posła Jana Dudy

list gratulacyjny od posła Józefa Leśniaka

List gratulacyjny od Marszałka Województwa Małopolskiego Witolda Kozłowskiego


1000 Znaków do wykorzystania