Najbliższe posiedzenie Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Nowego Sącza odbędzie się 19 kwietnia br. (wtorek) o godz. 8:00 w trybie zdalnym.
Tematyka posiedzenia:
1. Sprawozdanie z działalności i realizacji wydatków budżetowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu za rok 2021.
2. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2021-2026 w Mieście Nowy Sącz za rok 2021.
3. Sprawozdanie z realizacji w 2021 roku „Programu wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej dla Miasta Nowego Sącza na lata 2020-2022”.
4. Sprawozdanie z realizacji w 2021 r. „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie” na lata 2021 – 2024.
5. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Nowego Sącza na lata 2020 – 2022 za rok 2021.
6. Program promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy dla Miasta Nowego Sącza na lata 2021-2022. Sprawozdanie z realizacji zadań za rok 2021.
7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Autor: KG
Dodano: 2022-04-13 14:05:44