LX Sesja Rady Miasta Nowego Sącza odbędzie się
we wtorek, 19 kwietnia 2022 r., o godz. 15.00
w zdalnym trybie obradowania

Zaproszenie i porządek obrad Sesji RM

 

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Dyskusja na temat inicjatywy stworzenia planu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Nowego Sącza oraz inicjatywy przeprowadzenia referendum w sprawie ewentualnego powstania spalarni usytuowanej na terenie firmy NEWAG.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LVII/713/2022 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 marca 2022 r., w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2022 Nr LIV/677/2021 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2021 r. - druk nr 823.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/153/95 Rady Miejskiej w Nowym Sączu z dnia 3 października 1995 r. w sprawie ustalenia granic osiedli - druk nr 825.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” - druk nr 824.
 7. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Działań Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2021 - 2026 w Mieście Nowy Sącz za rok 2021.
 8. Sprawozdanie z realizacji w 2021 roku „Programu wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej dla Miasta Nowego Sącza na lata 2020 - 2022”.
 9. Sprawozdanie z działalności i realizacji wydatków budżetowych za rok 2021 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu.
 10. Sprawozdanie z realizacji w 2021 roku „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 - 2024”.
 11. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Nowego Sącza na lata 2020 - 2022” za rok 2021.
 12. „Program Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy dla Miasta Nowego Sącza na lata 2021 - 2022” - sprawozdanie z realizacji zadań za rok 2021.
 13. Zamknięcie Sesji.

 

Autor: AMS
Dodano: 2022-04-13 12:23:26