Zidentyfikowano następujące pozytywne efekty związane z budową instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych:

  • redukcja ilości odpadów komunalnych trafiających na składowisko
  • proces termicznego przetwarzania odpadów jest kwalifikowany jako odzysk (proces R1),
  • zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych,
  • zaoszczędzenie złóż węgla kamiennego,
  • produkcja energii elektrycznej i cieplnej,
  • odpady podprocesowe takie jak żużle mają zastosowanie gospodarcze np.w budownictwie drogowym, a popioły lotne są wykorzystywane jako podsadzka w kopalniach soli,
  • redukcja odorów i nieprzyjemnych zapachów,
  • skuteczniejsza ochrona wód gruntowych przed negatywnym działaniem odpadów komunalnych,
  • utworzenie nowych miejsc pracy w związku z uruchomieniem ITPOK,
  • powstanie nowego układu drogowego w rejonie instalacji.

Autor: web
Dodano: 2022-09-22 22:47:50