Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Nowy Sącz

Kategoria: Zagospodarowanie przestrzenne

WAU.RU.6733.2.2019.JO

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U z 2018r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z  2018 poz. 1945) Wydział Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Nowego Sącza,

zawiadamia, że:

po przeprowadzeniu postępowania na wniosek TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Krakowie, ul. Dajwór 27, 31-060 Kraków, działającej przez pełnomocnika Pana Stanisława Wójsa, w dniu 12.04.2019 roku, została wydana decyzja Nr 19/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji pn.: „Budowa sieci energetycznej kablowej niskiego napięcia na działkach nr 3/8, 4/8, 5/8, 7/8, 8/8, 9/5, 9/7, 45/1, 11/1, 9/1, 45/4, 13/6, 11/4, na części działek nr 3/7, 12/4, 14/6, 14/5 w obrębie 6 w Nowym Sączu oraz na części działek nr 62/2, 62/17 w obrębie 16 w Nowym Sączu, przy ulicy Wincentego Witosa”.

Powiadomione strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 5 (wejście przez bramę Rynek 6, pokój nr 106, I piętro),  w godzinach od 730 do 1530 codziennie z wyjątkiem środy, soboty i dni ustawowo wolnych od pracy.

Od decyzji wymienionej wyżej przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Nowego Sącza w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. – w przypadku zawiadomienia przez obwieszczenie – doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie podlega publikacji:

  • na tablicy ogłoszeń Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 5, 33-300 Nowy Sącz,
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz,
  • na stronie internetowej Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Autor: z up. Prezydenta Miasta - Jolanta Polańska Dyrektor Wydziału Architektury, Budownictwa i Geodezji Przygotowała: Kinga Tarnawska Dodano: 2019-04-12 13:43:29