Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Nowy Sącz

Kategoria: Gospodarka mieniem

12.04-2.05.2019r.

WAU.RG.6840.1.25.2019.KS

WYKAZ
nieruchomości gruntowej, stanowiącej przedmiot własności Miasta Nowy Sącz,
przeznaczonej do sprzedaży

Prezydent Miasta Nowego Sącza, działając zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst: Dz. U. z 2018 roku, poz. 2204 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym:

  • z nieruchomości gruntowej stanowiącej przedmiot prawa własności Miasta Nowy Sącz, objętej Księgą Wieczystą Nr                    , położonej przy ul. Hallera w Nowym Sączu, działek gruntu o numerach ewidencyjnych: 120/2 i 120/18 w obrębie 16 Miasta Nowego Sącza, o łącznej powierzchni 0,0190 ha.

Przedmiotowa nieruchomość położona jest ok. 1,5km od Rynku. Ta część miasta zabudowana jest osiedlami mieszkaniowymi jednorodzinnymi, osiedlami wielomieszkaniowymi oraz obiektami handlowo-usługowymi. Przy ul. Hallera zlokalizowane jest osiedle mieszkaniowe jednorodzinne z zabudową jednorodzinną i szeregową. Od strony północnej znajduje się zabudowa mieszkaniowa, następnie ul. PCK, w odległości ok. 0,2km rzeka Łubinka; od strony południowej ul. Hallera, wzdłuż której zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i niewielkie obiekty usługowe; os strony wschodniej zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; od zachodniej – zabudowa mieszkaniowa, w odległości ok. 0,2km skrzyżowanie ul. Hallera z Barską, następnie osiedle wielomieszkaniowe. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej ul. Hallera, a odległość od centrum miasta, urzędów, obiektów użyteczności publicznej wynosi do 1km. Kształt działek zbliżony do prostokąta o wymiarach ok. 12mx15m; teren płaski wyrównany, działka nie jest zabudowana. Przez tren nieruchomości przebiega linia kanalizacyjna, w sąsiedztwie znajduje się linia energetyczna, wodociągowa i gazowa.

Nieruchomość, której uzupełnienie maja stanowić przedmiotowe działki tj. dz. 161 w obrębie 16 posiada kształt regularny, zbliżony do prostokąta o wymiarach ok. 12mx28m, teren o niewielkim zróżnicowaniu, wyrównany. Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym, wyposażona w pełne media: linia wodociągowa, energetyczna, kanalizacyjna i gazowa. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ul. PCK z urządzonym zjazdem.

Przedmiotowy teren nie jest objęty planem miejscowym. W związku z powyższym, w chwili obecnej zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowego Sącza, zatwierdzonym Uchwałą Nr XLIV/431/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 września 2017 r. w związku z uchwaleniem zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowego Sącza uchwalonego Uchwałą Nr XIV/133/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 września 2011 r. przedmiotowa działka gruntu położona jest w terenie oznaczonym na rysunku studium, stanowiącym załącznik do uchwały symbolem: 1M tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej realizowanej w formie osiedli zorganizowanych i zabudowy indywidualnej.

Cena nieruchomości, ustalona zgodnie z art. 67 ust. 1 w związku z art. 150 ust. 5 i art. 156 ust. 1 oraz art. 67 ust. 3  ustawy o gospodarce nieruchomościami, wynosi ― 45 000,00 zł. (słownie złotych: czterdzieści pięć tysięcy 00/100).

Zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości przysługuje osobie:

  • której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów,
  • która jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 roku albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o jej nabycie oraz oświadczenie, że wyraża zgodę na ceną ustaloną w sposób określony w ustawie o gospodarce nieruchomościami przed dniem 24 maja 2019 roku.

Autor: Karolina Solecka Dodano: 2019-04-12 13:17:15