Najbliższe posiedzenie Komisji Infrastruktury i Środowiska RM odbędzie się 10 października 2019 r. (czwartek) o godz. 14:30  w sali nr 15, w Ratuszu.
Tematyka posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał, skierowanych do Komisji na najbliższą Sesję RM:
- projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XVIII/187/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 2 sierpnia 2019 r., w sprawie uchylenia uchwały Nr V/48/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r., w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. - druk nr 229;
- projekt uchwały w sprawie wprowadzenia programu „Karta Nowosądeczanina”- druk nr 230;
- projekt uchwały w sprawie powierzenia zadań własnych – druk nr 231;
- projekt uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania i sposobu pobierania tych opłat -  druk nr 232;
- projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LVIII/627/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lipca 2018 roku w sprawie przepisów porządkowych przewozu osób i bagażu w środkach transportu zbiorowego, uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad systemu taryfowego i cen na usługi w publicznym transporcie zbiorowym na terenie miasta Nowego Sącza i gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych z miastem Nowy Sącz.- druk nr 233;
- projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości – druk nr 238;
- projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/194/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia i zasad poboru opłaty targowej – druk nr 239;
- projekt uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2019 Nr V/46/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r. – druk nr 242.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 

Autor: -
Dodano: 2019-10-07 15:26:08