Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Nowy Sącz

Najbliższe posiedzenie Komisji Finansów Publicznych odbędzie się 19 października 2020 r. (poniedziałek) o godz. 15:00 w trybie zdalnym.

Tematyka posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektów uchwał, skierowanych do Komisji na najbliższą Sesję Rady Miasta:

- w sprawie  zmian Uchwały Nr XXVI/242/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej  Miasta Nowego  Sącza – druk nr 442;

- w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2020 Nr XXVI/243/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 grudnia 2019r. – druk nr 443;

- w sprawie określenia terminu, częstotliwości oraz trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – druk nr 450;

- w sprawie ustanowienia służebności gruntowej – druk nr 439;

- w sprawie ustanowienia służebności gruntowej – druk nr 440;

- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata – druk nr 444;

- w sprawie zmiany Uchwały Nr LXI/673/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 listopada 2018 roku w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz kontroli ich wykorzystywania w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Nowym Sączu – druk nr 434;

- w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem podziału środkówz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku – druk nr 435.

2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Autor: -
Dodano: 2020-10-16 09:20:16