Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Nowy Sącz

Kategoria: Zagospodarowanie przestrzenne

WAU.RU.6730.190.2018.ML

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 § 1 i 2 oraz art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z poźn. zm.) Wydział Architektury, Budownictwa i Geodezji Urzędu Miasta Nowego Sącza

zawiadamia, że:

po przeprowadzeniu postępowania na wniosek Pana Piotra Klakli, w dniu 26 lutego 2019 roku została wydana decyzja Nr 25/2019 o warunkach zabudowy, dla inwestycji pn.: „Budowa wolnostojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budowa budynku gospodarczo-garażowego wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 10 w obrębie 77 przy ulicy Łokietka”

Powiadomione strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Wydziału Architektury, Budownictwa i Geodezji Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 5 (wejście przez bramę Rynek 6, pokój nr 106, I piętro),  w godzinach od 7:30 do 15:30 codziennie z wyjątkiem środy, soboty i dni ustawowo wolnych od pracy.

Od decyzji wymienionej wyżej przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Nowego Sącza w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. – w przypadku zawiadomienia przez obwieszczenie – doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


 

 

Obwieszczenie podlega publikacji:
-    na tablicy ogłoszeń Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 5, 33-300 Nowy Sącz,
-     na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz,
-     na stronie internetowej Urzędu Miasta Nowego Sącza.
 

Autor: z up. Prezydenta Miasta - Jolanta Polańska Dyrektor Wydziału Architektury, Budownictwa i Geodezji. Przygotowała: Maria Lechowicz Dodano: 2019-03-13 08:45:28


Dodaj komentarz
Komentarze nie odnoszące się bezpośrednio do treści artykułu, obraźliwe, nieprawdziwe oraz niezgodne z prawem, reklamowe publikowane bez zgody wydawcy mogą zostać usunięte przez administrację. Komentarz osoby niezalogowanej, który zawiera link/i jest zatwierdzany ręcznie przez administrację.